Gminny Koncert Kolęd 2014

  XXI GMINNY KONCERT KOLĘD   Gminny Koncert Kolęd w Koœciele p.w. Œw. Katarzyny Aleksandryjskiej w Stężycy stał się już tradycjš i zajmuje stałe miejsce w kalendarzu imprez i uroczystoœci. Tegoroczny, dwudziesty pierwszy, odbył się w niedzielę  12 stycznia o godzinie 14.30.  Obok Gminnej Orkiestry Dętej ze Stężycy w koncercie wystšpili: chór ,,Cudaki” z ZKiW […]

Read More

I Rejonowy Przeglšd Kolęd i Piosenek Międzynarodowych

Dnia 09 stycznia bieżšcego roku odbył się I Rejonowy Konkurs Kolęd i Piosenek Międzynarodowych pod patronatem Wójta Gminy Stężyca. Do zmagań przystšpiło łšcznie 61 uczestników ze szkół w Lipuszu, Dziemianach, Gołubiu, Szymbarku i Stężycy, w dwóch kategoriach wiekowych. Zebranych powitała Dyrektor Zespołu Kształcenia i Wychowania w Stężycy, Pani Lucyna Kerlin, a konkurs otworzył Wójt Gminy […]

Read More

Betlejemskie Œwiatło Pokoju 2013

WYJD Z CIENIA. POKAŻ DOBRO! Pod takim hasłem harcerze 4 DH Koniczyna odebrali  19 grudnia z ršk komendantki hufca Koœcierzyna Betlejemskie Œwiatło Pokoju.   Jest to nawoływanie do podjęcia wyzwania stania się lepszym, zaproszenie do pracy nad sobš, niepowtarzalny czas na zmianę siebie. Wzmocnieni ciepłem i blaskiem Betlejemskiego Œwiatła Pokoju porzucamy ciemnoœć, czas adwentu i […]

Read More

Projekt Wigilia 2013

20 grudnia 2013r. w ZKiW Stężyca zrealizowano Projekt „Wigilia szkolna”.   Dzień rozpoczęła Msza œw. roratnia, podczas której harcerze z 4 DH „Koniczyna” przekazali Betlejemskie Œwiatełko Pokoju. Następnie grupy wiekowe uczestniczyły w prezentacji jasełek przygotowananych przez klasę IVb pod kierunkiem pani Stelli Piechowskiej-Łyczko. Na spotkanie przybył też z wizytš Œwięty Mikołaj, były wspólne œpiewy kolęd. […]

Read More

Œwišteczne życzenia od RSU

Spokoju i miłoœci, wielu tylko miłych goœci!  Smacznej Wigilii i całusów moc –  w tę najpiękniejszš w roku noc!  Szczęœcia kilogramów, ze œniegu bałwanów!  Życzliwych ludzi wokół, żadnej łezki w oku  no i przyjaciół jakich mało, byœcie przez życie szli œmiało!  Życzy Samorzšd Uczniowski wraz z opiekunkami!  

Read More

Pierwszaki w Œrodowiskowym Domu Samopomocy w Stężycy

W grudniu klasy Ia i Ib goœciły w Œrodowiskowym Domu Samopomocy w Stężycy. Na zaproszenie pani Hanny Stencel dzieci skorzystały z zajęć relaksacyjno-wyciszajšcych w sali doœwiadczeń œwiata (łóżko wodne, oddziaływanie dŸwiękiem, œwiatłem i zapachem, hamak) oraz obejrzały przedstawienie o tematyce bożonarodzeniowej w wykonaniu podopiecznych i opiekunów tejże placówki.

Read More

Spotkanie opłatkowe seniorów Sołectwa Stężyca

            13 grudnia 2013 roku odbyło się w naszej szkole spotkanie opłatkowe seniorów Sołectwa Stężyca. Poprzedziła je uroczysta Msza Œwięta, którš o godzinie 10.00 w miejscowym koœciele odprawił proboszcz parafii ks. Bogdan Lipski. Następnie licznie przybyli goœcie udali się do sali gimnastycznej, gdzie czekał na wszystkich słodki poczęstunek i ciepła kawa. W bożonarodzeniowy  nastrój […]

Read More
To Top