Andrzejki

  Dnia 29.11.2012 r. odbył się Bal Andrzejkowy w przedszkolu. Dzieci bawiły się przy dŸwiękach ulubionych piosenek. Po zabawie przedszkolaki udały się na poczęstunek. więcej zdjęć  

Read More

Œwięto Szkoły Podstawowej

    8 marca w ZKiW w Stężycy odbyły się obchody Œwięta Szkoły Podstawowej  im. Eugeniusza Kwiatkowskiego. Do uroczystoœci przygotowały się wszystkie klasy.   Brały udział w konkursie wiedzy o patronie i regionie, a także w warsztatach plastycznych o tematyce morskiej prowadzonych przez paniš Alicję Zielińskš. Ważnym punktem obchodów był apel połšczony z prezentacjš projektu o […]

Read More

Gminny Konkurs Prozy i Poezji Polskiej

12 marca 2013r. w ZKiW w Stężycy odbyły się gminne eliminacje XXX konkursu Recytatorskiego Poezji Polskiej.  Uczniowie wystšpili w czterech kategoriach: klas I-III, IV-VI, gimnazjum oraz w kategorii poezji œpiewanej.Do etapu powiatowego zakwalifikowali się: Julia Baranowska, Agata Łyczko, Anna Sadowska, Igor Stępień, Klaudia Kołtonowska, Sandra Gostkowska, Paulina Dera i Zuzanna Hewelt. Laureatom gratulujemy i życzymy […]

Read More

życzenia

Z okazji Dnia Kobiet Chłopcy z Samorzšdu Uczniowskiego ZKiW w Stężycy życzš wszystkim Paniom i Panienkom z naszej szkoły i nie tylko dużo szczęœcia, pomyœlnoœci, mało smutku moc radoœci, by chodziły uœmiechnięte w dniu Ich œwięta!    

Read More

Bal przebierańców

              7 lutego 2013r. odbył się coroczny Bal Przebierańców kl. O – III. Wszyscy uczniowie wykazali się nie lada pomysłowoœciš. Już z samego rana do szkoły przybywały znane postacie z bajek, ludzie ze œwiata telewizji, biznesu, przedstawiciele różnych grup zawodowych.   Niejednokrotnie trudno było rozpoznać ucznia, który „ukrywał się”pod niezwykle starannš stylizacjš.Zabawy przy muzyce […]

Read More

Dyskoteki

  06 listopada 2012r. i 24 stycznia 2013r. odbyły się w naszej szkole dwie nadzwyczaj udane dyskoteki. Zabawę zorganizował Samorzšd Uczniowski wraz z opiekunkami. Tańca, radoœci i ubawu było po pachy. Wybrano również miss i mistera Gimnazjum: Monika Szulist (IIIGA) i Paweł Wiczkowski (IIIGA) oraz królowš i króla dyskoteki karnawałowej dla szkoły podstawowej: Marta Korda […]

Read More

ŒWIĘTO NIEPODLEGŁOŒCI

9 listopada 2012r. odbył się w naszej szkole uroczysty apel zwišzany z obchodami Œwięta Niepodległoœci. Uroczystoœć odbyła się w pięknie udekorowanej sali gimnastycznej. Na poczštku p. dyrektor przywitała wszystkich zgromadzonych, następnie wprowadzono sztandar i odœpiewano hymn państwowy. Potem przenieœliœmy się do „muzeum” na lekcję historii przygotowanš przez 4 Drużynę Harcerskš „Koniczyna” i  Gromadę Zuchowš „Leœne […]

Read More

WIZYTACJA PASTERSKA

W œrodę 7 listopada br., w zwišzku z wizytacjš pasterskš w parafii Stężyca, goœcił w naszej szkole J.E. ks. biskup Wiesław Œmigiel.  Spotkał się z dyrekcjš, katechetami oraz wychowawcami kl. IV – VI. Ksišdz biskup z zainteresowaniem wysłuchał informacji dyrektor Lucyny Kerlin o pracy szkoły, formach działalnoœci pozalekcyjnej, a także współpracy z parafiš. Następnie rozmawiał […]

Read More

SZKOŁA MIEJSCEM BEZ DYMU TYTONIOWEGO

O szkodliwoœci palenia wie każdy, a pomimo to palaczy jest wielu, a co szczególnie należy zaznaczyć – wielu palaczy jest wœród nastolatków. Klasy gimnazjalne przygotowały scenki negujšce palenie. Każda z nich zawierała morał, że „palenie prowadzi do draki”. Oto przesłanie naszej akcji: Jak już zapewne zauważyliœcie, prowadzimy w szkole akcję pod nadzorem powiatowego sanepidu pod […]

Read More

LENISTWO NIE POPŁACA

Taki  morał  płynie  z przedstawienia, które odbyło się w naszej szkole 22 paŸdziernika 2012r. Taki  morał  płynie  z przedstawienia, które odbyło się w naszej szkole 22 paŸdziernika 2012r. Spektakl przygotowało Studio Artystyczne „PREMIERA” z Białegostoku. Uczestniczyli w nim uczniowie klas 0 – III. Dzieci żywo reagowały na przygody Dorotki i Zosi. Chętnie pomagały w wykonaniu […]

Read More
To Top